Avkastning & avgifter

Här finner du målavkastning i de olika riskklasserna för olika löptider samt Lendifys avgifter. Vi bygger vår verksamhet på transparens och de finns inga dolda avgifter utöver det som presenteras.

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till långivare. Vi har en prestationsbaserad avgift vilket betyder att vi enbart drar vår avgift om du som investerare får din avkastning.

Rörliga räntor

Alla Lendifys räntor är rörliga. En gång per månad görs en jämförelse med föregående månads STIBOR. Om STIBOR har ändrats sedan föregående månad med mer än 0,25 procentenheter ändras räntan på hela den aktiva lånestocken med motsvarande procentsats.

Så hanteras ditt kapital

Likvida medel som förs över till Lendify är helt separerade från Lendifys egna tillgångar. För det kapital som är investerat i lån agerar Lendify endast som marknadsplats. Långivare har en direkt koppling till låntagare genom ett identitetsnummer som tydligt står angivet på låntagarens skuldebrev. Skuldebrevet dokumenteras både fysiskt och elektroniskt av Lendify AB och följs upp av externa kontrollfunktioner.

Tabell 1 - Nominell ränta
A B C D E F
Min 2,95% 3,35% 3,95% 5,75% 7,25% 9,55%
Max 6,00% 7,95% 8,95% 9,55% 13,00% 17,00%
Tabell 2 – Serviceavgift (årligen)
A B C D E F
Min 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Max 2,00% 2,50% 3,00% 3,00% 4,00% 4,50%
Tabell 3 - Förväntade kreditförluster*(FK)
A B C D E F
0,06% 0,19% 0,36% 0,67% 1,48% 3,98%

*FK = SFF * FGF

Sannolikhet för fallissemang (SFF) baseras främst på Upplysningscentralens (UC) bedömning av en persons kreditvärdighet. UC anser att fallissemang har inträffat då en oreglerad skuld inte har betalts inom 60 dagar.

Förlust givet fallissemang (FGF) definierar Lendify som den del av en oreglerad skuld, som inte har betalts inom 60 dagar, som kravprocessen inte lyckas återvinna. Lendify uppskattar att FGF uppgår till 40%.