Kreditförlustfonden

Lendify överför kontinuerligt egna medel till sin kreditförlustfond som har som mål att skydda investerarnas insatta kapital vid kreditförluster.

Hur fungerar Kreditförlustfonden?

Trots att Lendify enbart låter kreditvärdiga privatpersoner låna via plattformen så förväntas en viss grad av kreditförluster och ett visst ojämnt kassaflöde för investerarna på grund av försenade betalningar. Kreditförlusterna ligger i dagsläget på cirka 1 procent, vilket är i linje med nischbanker i Sverige.

Kreditförlustfondens används främst för att jämna ut de månatliga betalningarna till investerarna vid försenade betalningar men kommer även täcka upp nominellt belopp för investeringar i autoinvestkonton om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet i det lån som konstaterats som en kreditförlust.

Hur stor är kreditförlustfonden?

Kreditförlustfonden ska vid varje tidpunkt vara minst 0,1 procent av totalt utlånat kapital.

Ytterligare information

På kapital som har investerats i autoinvestkonton fr.o.m. 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden endast upp återbetalning av nominellt kapital från låntagarna, inte ränta. Det innebär att du som investerare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om kreditförlustfonden täcker upp så att du får tillbaka kontots nominella belopp. På kapital som investerats i autoinvestkonton före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp utebliven ränta. För kapital som har investerats i lån före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp kreditförluster vid manuella investeringar.

Lendify garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från kreditförlustfonden i det fall en låntagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare överföring från kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lendifys sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att investerare drabbas av kreditförluster. Observerera att kreditförlustfonden inte motsvarar den statliga insättningsgarantin.*

*Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Den innebär att en kund som har gjort insättningar i en bank (eller ett kreditmarknadsföretag/värdepappersbolag) får ersättning för insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro av staten om banken går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Banker och andra institut som erbjuder statlig insättningsgaranti behöver därför betala en årlig avgift till staten, motsvarande 0,1% av de garanterade insättningarna, och följa regler för kapitaltäckning vilka inte gäller för Lendify. Då Lendify inte omfattas av insättningsgarantin kan Lendify istället erbjuda sina investerare en högre avkastning. Hos Lendify lånar du ut pengarna själv utan onödiga mellanhänder och kostnader.